• info@zamakedonskinarod.org
  • +389 78 370 496
За нас

ЗА МАКЕДОНСКИ НАРОД

Невладина организација за заштита на човековите права и слободи на Македонскиот Народ, правото на самоопределување, на образование и практивуње на религиски права на мајчин Македонски јазик. Организација која се грижи за заштита на културата на македонскиот народ,негување на обичаите и Македонското културно наследство.
Организација која се бори за правда и достоинствен живот на Македонскиот Народ, еднасквост со сите други националности, дома во сопствената држава Република Македонија, така и во соседните држави каде што се најбројни Грција, Бугарија и Албанија, исто како и во други држави во светот каде што живеат.FOR THE MACEDONIAN PEOPLE

Is a non-governmental organization for the protection of human rights аnd freedom of the Macedonian people, the right to self-determination, the right to education and the practice of religion in their native Macedonian language. An organization that takes care of preserving the culture of the Macedonian people, nurturing the customs and the Macedonian cultural heritage.
Organization that fights for justice and dignity of the Macedonian people, equality with all other nationalities, at home in their own country, the Republic of Macedonia, and in the neighboring countries where Greece, Bulgaria and Albania are the most numerous, as well as in other countries in the world where living.

По вековна борба, многу крвопролевање, страдања и многу жртви во 1944 година беше обновена Македонската држава – Република Македонија на дел од Македонската територија. 

MACEDONIAN FIGHT FOR HUMAN RIGHTS

After centuries of struggle, a lot of bloodshed, suffering and casualties in 1944, on part of the Macedonian territory was renewed the Macedonian state – the Republic of Macedonia.

По вековна борба, многу крвопролевање, страдања и многу жртви во 1944 година беше обновена Македонската држава – Република Македонија на дел од Македонската територија.

MACEDONIAN PEOPLE NOWADAYS

After centuries of struggle, a lot of bloodshed, suffering and casualties in 1944, on part of the Macedonian territory was renewed the Macedonian state – the Republic of Macedonia.

Македонскиот народ е помеѓу народите со исклучително богата историја и културно наследство кое датира од Неолит, преку Античко време до денес.

MACEDONIAN HISTORY AND CULTURAL HERITAGE

The Macedonian people are among the nations with an extremely rich history and cultural heritage dating from the Neolithic through ancient times to the present day.

Македонскиот јазик како еден од 10-те најстари живи јазици во свет, е со корени од античко време и преку претходницата на современата Македонска писменост во глаголицата на Св. Наум и Св. Климент до кирилицата на реформаторите Св. Кирил и Св. Методиј Охридски.

MACEDONIAN LITERACY

The Macedonian language as one of the 10 oldest living languages in the world, has roots from ancient times and through the forefront of modern times.Macedonian Literature in the Glagolitic of St. Naum and St. Clement to the Cyrillic alphabet of the reformers St. Cyril and St. Methodius of Ohrid.

По принципите на борба
за елементарни човекови права, се завземаме за слобода на секој Македонец